Grinwis logo

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GRINWIS TOTAAL DEUREN B.V.

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door: 

Grinwis Totaal Deuren B.V.  
Watertoren 24
3247CL DIRKSLAND  
Tel: 0187-499532  

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 71248846

Artikel 1: ALGEMEEN EN TOEPASSELIJKHEID  

a.  Onder “Koper” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Grinwis Totaal Deuren B.V. een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten.  

b.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en de uitvoering daarvan door Grinwis Totaal Deuren B.V. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Grinwis Totaal Deuren B.V. te worden overeengekomen.  

c.  Deze Algemene Voorwaarden zullen ook tegenover Koper gelden voor eventuele derden die Grinwis Totaal Deuren B.V. inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst. Als Grinwis Totaal Deuren B.V. goederen levert waarin zaken van derden zijn verwerkt, geldt ten aanzien van die zaken de garantie in omvang en in tijd die Grinwis Totaal Deuren B.V.van haar leverancier heeft ontvangen.  

d.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 2: AANBIEDINGEN EN OFFERTES  

a.  Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven op de website, in folders, brochures etc. van Grinwis Totaal Deuren B.V. binden Grinwis Totaal Deuren B.V. niet en gelden alleen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. 

b.  Een individuele offerte aan Koper bindt Grinwis Totaal Deuren B.V. alleen als deze schriftelijk is gedaan en als Koper deze voor afloop van de daarin genoemde termijn schriftelijk of elektronisch is aanvaard. 

c.  Als geen termijn is gegeven, zijn door Grinwis Totaal Deuren B.V. gedane offertes en aanbiedingen 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag van de offerte/aanbieding. 

d.  Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.  

e.  Alle bij een aanbieding c.q. offerte door Grinwis Totaal Deuren B.V. verstrekte gegevens zijn uitsluitend informatief en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Alle in werktekeningen, schema’s etc. opgenomen maten zijn alleen bindend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.  

Artikel 3: OVEREENKOMSTEN  

a.  Een overeenkomst komt tot stand nadat Grinwis Totaal Deuren B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd (al dan niet via een orderbevestiging). Ook komt een overeenkomst tot stand zodra partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de overeenkomst. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt voor Koper als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. 

b.  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen in de overeenkomst en/of toezeggingen door Grinwis Totaal Deuren B.V. , binden Grinwis Totaal Deuren B.V. alleen als deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Wijziging van de overeenkomst kan een wijziging in de levertijd tot gevolg hebben. Grinwis Totaal Deuren B.V. zal Koper hier zo mogelijk over informeren.  

c.  Elke overeenkomst wordt door Grinwis Totaal Deuren B.V. aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Koper voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 

Artikel 4: PRIJZEN  

a.  Prijsopgaven zijn gebaseerd op kostprijzen die gelden op het moment van de aanbieding of het moment van stand komen van de overeenkomst. De prijsopgaven zijn exclusief BTW en exclusief verzend- en vrachtkosten. Aanbiedingen/offertes van Grinwis Totaal Deuren B.V. of prijsafspraken in overeenkomsten gelden niet automatisch voor de toekomst. 

b.  Als na de orderbevestiging door Grinwis Totaal Deuren B.V. kostprijsbestanddelen zoals materialen, hulpmiddelen, onderdelen, lonen, belastingen, invoerrechten, heffingen etc. waarop Grinwis Totaal Deuren B.V.haar verkoopprijs heeft bepaald, worden verhoogd voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, heeft Grinwis Totaal Deuren B.V. het recht de verhoging aan Koper door te berekenen.  

c.  Prijsverhogingen van meer dan 10% geven Koper het recht om de overeenkomst te ontbinden mits dit schriftelijk en binnen acht dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Ontbinding geeft Koper geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 5: FACTURATIE EN BETALING  

a.  Facturatie van geleverde zaken vindt plaats op basis van bestellingen en leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

b.  Betaling dient, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

c.  Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Koper onmiddellijk in verzuim en heeft Grinwis Totaal Deuren B.V. recht op vergoeding van de wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan. Ook heeft Grinwis Totaal Deuren B.V. het recht de werkzaamheden voor Koper op te schorten totdat alle openstaande facturen door Koper aan Grinwis Totaal Deuren B.V. zijn betaald. 

d.  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Grinwis Totaal Deuren B.V. in redelijkheid maakt als gevolg van niet-nakoming door Koper, komen ten laste van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld volgens de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK). 

e.  Door Koper gedane betalingen strekken eerst ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en daarna van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als Koper vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

f.  De vorderingen van Grinwis Totaal Deuren B.V. op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar als Koper surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of wordt ontbonden. 

g.  Grinwis Totaal Deuren B.V. heeft het recht om een aanbetaling te vragen op de uiteindelijk te berekenen vergoeding voor de overeenkomst en pas te starten met de werkzaamheden nadat de aanbetaling is ontvangen. 

h.  Grinwis Totaal Deuren B.V. mag te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, van Koper verlangen dat deze zekerheid stelt voor zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, bij gebreke waarvan Grinwis Totaal Deuren B.V. gerechtigd is de levering van goederen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Grinwis Totaal Deuren B.V. op vergoeding van alle schade. 

i.  Bij vertraging in de levering van zaken door toedoen van Koper heeft Grinwis Totaal Deuren B.V.het recht de al gemaakte kosten alsook een deel van de totaal opgegeven prijs in verhouding tot de al afgeleverde gedeelten aan Koper te factureren. Grinwis Totaal Deuren B.V. zal dan factureren op het moment waarop, indien geen vertraging zou zijn ingetreden, zou kunnen worden gefactureerd. 

Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD 

a.  Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van het bedrag dat Koper aan Grinwis Totaal Deuren B.V. voor die zaken verschuldigd is, eigendom van Grinwis Totaal Deuren B.V.  

b.  De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van zaken komen ten laste van Koper.  

c.  De zaken kunnen tot het moment van volledige betaling, door Koper worden gebruikt maar mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.  

Artikel 7: TRANSPORT 

Verzending van de zaken komt in beginsel voor rekening van Koper, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van verzending voor rekening van Grinwis Totaal Deuren B.V. komen. Verzending geschiedt op de voordeligste wijze en datum. Als op verzoek van Koper een andere wijze van verzending wordt gevolgd, komen eventuele meerkosten (ook) voor rekening van Koper. 

Artikel 8: ONTBINDING EN ANNULERING 

a.  Als Koper in gebreke blijft met betaling op de vervaldag, ook na schriftelijke ingebrekestelling, heeft Grinwis Totaal Deuren B.V. het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te schorten, onverminderd het recht van Grinwis Totaal Deuren B.V. om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen.  

b.  Als Koper surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of wordt ontbonden, heeft Grinwis Totaal Deuren B.V. het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen. 

c.  Als Koper een overeenkomst (deels) annuleert om redenen die buiten de risicosfeer van Grinwis Totaal Deuren B.V.  liggen, is Koper verplicht aan Grinwis Totaal Deuren B.V. alle met betrekking tot de uitvoering van (dat deel van) deze overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, waaronder ingekochte materialen, te vergoeden, vermeerderd met eventueel door Grinwis Totaal Deuren B.V. ten gevolge van de annulering geleden schade zoals winstderving. 

Artikel 9: LEVERING  

a.  De door Grinwis Totaal Deuren B.V. te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van Koper het magazijn van Grinwis Totaal Deuren B.V. of een door haar ingeschakelde derde hebben verlaten.  

b.  De door Grinwis Totaal Deuren B.V. opgegeven leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en nooit als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

c.  Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.  

d.  Als Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan Grinwis Totaal Deuren B.V. verschuldigd zijn.  

e.  Koper is verplicht de geleverde zaken en de verpakking bij aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Grinwis Totaal Deuren B.V. dat de zaken ter beschikking van Koper staan.  

f.  Grinwis Totaal Deuren B.V. is gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke gedeelten zij afzonderlijk kan factureren; Koper is dan verplicht te betalen zoals bepaald in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.  

Artikel 10: GARANTIE  

a.  Grinwis Totaal Deuren B.V. staat gedurende 1 jaar na levering in voor de kwaliteit van de door haar geleverde zaken.  

b.  De garantie heeft uitsluitend betrekking op hinderlijke gebreken ten gevolge van materiaal- of constructiefouten. Kleur- en structuurafwijkingen kunnen in dit verband niet als zodanig worden beschouwd.  

c.  Buiten de garantie valt het kromtrekken van beweegbare delen, voor zover er sprake is van 8 mm of minder verschil ten opzichte van de loodlijn, onverminderd het herstel van hinderlijke gevolgen van het kromtrekken.  

d.  De garantie houdt in reparatie ter plaatse of in de werkplaats, door Grinwis Totaal Deuren B.V. te bepalen, en ten hoogste vervanging van de door Grinwis Totaal Deuren B.V. ondeugdelijk bevonden zaken. De reparatie c.q. vervanging geldt ter volledige afdoening van elke aanspraak op (schade)vergoeding uit welke hoofde ook. In geen geval worden afhang-, montage- en schilderkosten en/of reparatiekosten door derden vergoed. 

e.  Iedere garantie vervalt als: 

i)  zaken veranderd of bewerkt worden door anderen dan Grinwis Totaal Deuren B.V.; 

ii)  aanwijzingen met betrekking tot gebruik, opslag, plaatsing etc. niet zijn opgevolgd; 

iii)  er sprake is van beschadiging wegens onachtzaamheid of ongeval; 

iv)  er sprake is van ondeugdelijk gebruik; 

v)  klachten over functioneren of (verborgen) gebreken niet tijdig zijn gedaan (zie artikel 11); 

vi)  de oorzaak van gebreken niet kan worden aangetoond.  

f.  Ten aanzien van zaken met een gegarandeerde eigenschap geldt de garantie uitsluitend bij aankoop van de zaken in originele en/of geteste staat. Als op verzoek van Koper aanpassing of bewerking van de zaken plaatsvindt door Grinwis Totaal Deuren B.V. , anders dan getest, of als Koper zelf aanpassingen aan deze zaken uitvoert, vervalt de garantie. 

Artikel 11: KLACHTEN 

a.  Klachten wegens bij de aflevering waarneembare gebreken dienen door Koper op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, dan wel binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk of per e-mail aan Grinwis Totaal Deuren B.V. te worden gemeld. Afwijkingen ten aanzien van kleur en/of structuur zijn geen grond voor een klacht. Klachten met betrekking tot breuk van glas dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk of per e-mail aan Grinwis Totaal Deuren B.V. te worden gemeld.  

b.  Niet-zichtbare gebreken moet Koper binnen twee werkdagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen drie maanden na levering schriftelijk of per e-mail melden aan Grinwis Totaal Deuren B.V.  

c.  Koper zal de zaken waarover hij een klacht heeft, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grinwis Totaal Deuren B.V. terug zenden.  

d.  Grinwis Totaal Deuren B.V. moet in staat gesteld worden de zaken waarover geklaagd is, in originele staat te controleren.  

e.  De bepalingen in artikel 10 (garantie) zijn van toepassing bij klachten.  

Artikel 12: AANSPRAKELIJKHEID  

a.  De aansprakelijkheid van Grinwis Totaal Deuren B.V. voor eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in artikel 10 omschreven garantie. 

b.  Grinwis Totaal Deuren B.V. is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van gebreken in de door haar geleverde zaken en de door haar uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar zijde of opzet door haar werknemers. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Grinwis Totaal Deuren B.V. voor schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, uitgesloten. 

c.  Behoudens opzet van Grinwis Totaal Deuren B.V. , is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of andere indirecte schade steeds uitgesloten. 

d.  In alle gevallen waarin Grinwis Totaal Deuren B.V. gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, naar keuze van Grinwis Totaal DeurenB.V. , hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van Grinwis Totaal Deuren B.V. , het bedrag dat door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. 

e.  Werknemers van Grinwis Totaal Deuren B.V. en door Grinwis Totaal Deuren B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich tegenover Koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij die overeenkomst. 

f.  Koper zal Grinwis Totaal Deuren B.V. , haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Grinwis Totaal Deuren B.V. van de overeenkomst.  

Artikel 13: OVERMACHT 

a.  Onder ”overmacht” wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Grinwis Totaal Deuren B.V. en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van overmacht zijn onder andere werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Grinwis Totaal Deuren B.V. , transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen (waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen) en bedrijfsstoringen bij Grinwis Totaal Deuren B.V. c.q. bij haar leveranciers, alsook wanprestatie door haar leveranciers waardoor Grinwis Totaal Deuren B.V. haar verplichtingen ten opzichte van Koper niet (meer) kan nakomen.  

b.  Als de oorzaak van overmacht van tijdelijk aard is, heeft Grinwis Totaal Deuren B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de overmachtomstandigheid zich niet meer voordoet. 

c.  Is de overmachtsituatie van langdurige of blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.  

d.  Grinwis Totaal Deuren B.V. heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen als de omstandigheid die overmacht oplevert, intreedt nadat de prestatie door haar geleverd had moeten zijn.  

Artikel 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Tekeningen, bestekken en andere documenten behorende bij een aanbieding/offerte of betrekking hebbende op een opdracht of overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Grinwis Totaal Deuren B.V. en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk worden nagebootst of aan derden worden afgegeven. Ook mogen gedeelten van de getoonde techniek niet worden gebruikt ter verbetering van eigen producten. Koper is aansprakelijk voor schade die Grinwis Totaal Deuren B.V. lijdt en/of zal lijden als gevolg van overtreding van het hierboven in dit artikel omschreven verbod. De hierboven genoemde documenten moeten op eerste verzoek aan Grinwis Totaal Deuren B.V. worden teruggegeven. 

Artikel 15: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

a.  Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van, en de uitvoering daarvan door, Grinwis Totaal Deuren B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

b.  Koper en Grinwis Totaal Deuren B.V. zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.  

c.  Als Koper en Grinwis Totaal Deuren B.V. een geschil niet binnen redelijke termijn op minnelijke wijze kunnen oplossen, zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar Grinwis Totaal Deuren B.V. is gevestigd. Ingeval Koper een consument is, wordt een geschil voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 16: OVERIGE BEPALINGEN 

a.  Als sprake is van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst dan geldt op dat punt het bepaalde in de overeenkomst. 

b.  Als om enigerlei reden op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.  

c.  Als Grinwis Totaal Deuren B.V. niet steeds een stipte  naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Grinwis Totaal Deuren B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 

Grinwis Totaal Deuren B.V.
Watertoren 24
3247CL DIRKSLAND 
Tel: 0187-499532